Zasady obowiązujące w Lesie Strachocińskim

TURYSTO!

W LESIE JESTEŚ GOŚCIEM!

W lasach zabrania się w szczególności:

  • zanieczyszczania gleby,
  • zaśmiecania i hałasowania,
  • niszczenia grzybni oraz drzew i krzewów lub innych roślin,
  • biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  • wybierania jaj i piskląt, niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
  • płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
  • puszczania psów luzem,
  • wjazdu i parkowania w miejscach do tego nieoznakowanych,
  • palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
  • rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi